Del 3

Vårt arbeidsdokument

Ansatte

Skogstrolla
Pedagogisk leder:                        Hilde Dahl                                              100%
Pedagogisk leder:                        Henriette Eklund- Dystebakken        100% – har 20% permisjon
Fagarbeider:                                 Alexandra Marie Mikkelsen               100%
Fagarbeider:                                 Marita Rognli Korneliussen               100%
Pedagogisk medarbeider:          Vesla Nesteng                                         50%
Pedagogisk medarbeider:          Hege Weel                                               40%
Pedagogisk medarbeider:          Guro Dystebakken Tollefsrød             80%

Kokk:                                             Guro Dystebakken Tollefsrød              20%

Solstrålene
Del 1 Kjøkkenet
Pedagogisk leder:                        Kristine Marie Willadsen                   100% – har 40% permisjon
Pedagogisk leder:                        Marte Olsen                                          100%
Barnehagelærer:                          Karoline Gulbrandsen                        100%
Pedagogisk medarbeider:          Rita Helene Andersen                         100%
Pedagogisk medarbeider:          Caroline Jacobsen                                100%
Pedagogisk medarbeider:          Elise Bakke                                               40%

Daglig leder:                                 Katrine Langgård 

 

Kalender 2017/2018

30. juli                                   Plandag
16 august                               Plandag/MittValg
3.sept                                     Personalmøte
8.okt                                      Personalmøte
24.okt                                    Høstsuppe
11.okt                                     Foreldreforedrag
Uke 42                                   Foreldreforedrag – MittValg
5.nov                                      Personalmøte
3.des                                       Personalmøte
7.des                                       Nissefest
13.des                                     Lucia
19.des                                     Julemiddag
2.jan                                       Plandag
6.feb                                       Samefolkets dag-markering
21.feb                                     Kongen har bursdag -feiring
8.mars                                   Karneval
11.mars                                  Plandag
1. april                                   Personalmøte
12.april                                  Påskefrokost
16.mai                                    17.mai feiring
21. mai                                   Plandag
3.juni                                      Personalmøte
19.juni                                    Sommerfest
1.juli                                        Personalmøte
5.juli                                        Siste dag før ferien
29. juli                                    Første dag etter ferien

Vårt arbeidsdokument

I fjor startet vi arbeidet mot å bli en verdistyrt barnehage. Dette betyr i praksis at vi jobber oss igjennom alle verdier, rutiner, pedagogikk, arbeidsmetoder og arrangementer vi har, slik at alle skal vite hva som kan forventes i denne barnehagen. Målet er at vi skal unngå at det barnehagetilbudet vi gir er personavhengig. Alle barn og foreldre skal få det samme tilbudet, uavhengig av hvem som er på jobb, og det skal synes fysisk hva vi jobber med og står for både på avdeling og ellers i barnehagen.

Dette er en stor jobb, og vi har et tre års perspektiv for å komme i mål. Vi har brukt et år på å kartlegge nå-situasjonen, og sette oss mål for de neste to årene, og i år begynner vi den systematiske jobbinga.

Alle målene våre er satt opp på en tidslinje, og i år skal vi:

 • Etablere en «fantasifantast» på hver avdeling, som skal utarbeide faste rutiner slik at lekemiljøet til enhver tid inspirerer og appellerer til lek.
 • Hvert årskull kommer med et forslag til hva de ønsker seg av utfordringer/ aktiviteter i skogen. Det lages en gjennomførings/ fremdriftsplan med ansvarsområder.
 • Lage en felles plan for hva og hva slags leker vi skal ha i vår barnehage med grunnlag i profilen vår/ lovverket.
 • Lage tak over pergolaen.
 • Lage en plan for bruk av Loftet.
 • Lage en plan for uteområdet, innafor gjerdet, gjennomføres sommeren 2018.
 • Lage systemer/ rutiner med ansvarsområder for rydding.
 • Vi vil utnytte skogsområdet vårt bedre. Det skal lages en oversikt over muligheter/ prosjekter vi ønsker å gjennomføre, og det lages en fremdriftsplan.
 • Bli bedre på å reflektere. Lage en plan/ rutine for hvordan, når og over hva vi reflekterer i Små Spirer Gårdsbarnehage.
 • Innføre «hue uttapå». Lage en plan for hvordan.
 • Lage en plan/ mal på «Sånn jobber vi i Små Spirer Gårdsbarnehage prosjektbasert», både avdelingsvis og på tvers av avdelingene/ «på huset».
 • Dyra- lage oversikt / idebank til hva man kan gjøre med dyra. Ha en årlig kunnskapsoppdatering på dyra.
 • Involvere foreldrene mer i prosjektene våre. Sette det som et punkt på «Opplysninger til barnehagen», og ha det som punkt på foreldremøte.
 • Få orden på plantiden på Skogstrolla. Hvordan få til en ordning som er minst mulig sårbar?
 • De som har vært på kurs skal ha en kort oppsummering for de andre i personalgruppa, og gi en konkret oppgave alle skal gjennomføre.
 • Lage et system på hvordan og hvem som tar imot vikarer, med oversikt over oppfølging og ansvar.
 • Hver avdeling skal gjennomgå sine rom, og lage en romplan med hva rommet skal inneholde, og hvordan rommet fysisk skal se ut. Det som ikke står på romplanen, skal ikke være der!
 • Lage en plan for felles prosjekter/ treffpunkter gjennom året, mellom avdelingene. Finne ut hva som er ønskelig og hvordan det skal gjøres.
 • Velge en trivselsleder, som setter opp 4 faste treff i året, som et tilbud til alle ansatte. I tillegg oppfordres alle til å dra i gang spontantreff.

I tillegg skal vi implementere teorien om «Trygghetssirkelen», og vi starter arbeidet med implementeringen av den nye Rammeplanen.

Trygghetssirkelen/Circle Of Security
Trygghetssirkelen er en teori om tilknytning, og dens betydning for barnets utvikling. Den snakker også om «haimusikk» og inntoning, begreper vi både skal jobbe med internt og med foreldregruppa.

I tillegg til å bruke ren teori, skal vi bruke «folk om» serien med Marthe Sveberg, med små videosnutter som forklarer teorien i praksis. Denne vil vi bruke på personalmøter/ plandager, og vi vil bruke trygghet som tema når vi skal jobbe med refleksjon.

Vi skal også gjennomføre et 6 ukers kurs i COS i regi av PPT.

Rammeplanen
Fra 1.august 2017 kommer det en ny Rammeplan. Denne erstatter den forrige Rammeplanen fra mars 2006, og er vårt nye styringsdokument. Denne Rammeplanen er kortere enn den gamle, og noe er uforandret, men det meste er nytt og det er mye å sette seg inn i. Denne gangen er Rammeplanen skrevet som en forskrift, og er mye strammere i språket, noe som medfører at vi må tolke og finne meninger og teorier i teksten selv, i motsetning til den forrige Rammeplanen som var mer utførlig og skrevet mer som en lærebok. Det vil heller ikke bli laget nye temahefter til fagområdene for denne Rammeplanen.

Vi har deltatt på to ulike konferanser om implementering av den nye Rammeplanen, og vil bruke disse som utgangspunkt når vi nå starter dette arbeidet. Det ble sagt at vi måtte regne med at det ville ta i alle fall tre år å gjennomføre denne implementeringen, og det er dette tidsaspektet vi planlegger ut ifra.

Dette barnehageåret vil vi bruke til å gjøre oss kjent i planen, ved å bruke den aktivt i vårt daglige arbeid, og gjennom å begrunne valgene våre i Rammeplanen.

Vår tidsplan
I avsnittene over sier vi noe om hva vi skal jobbe med dette barnehageåret, men vi sier ikke noe om hvordan og når. Dette blir planlagt på de to pedledersamlingene vi har, en ved oppstart og en på nyåret. Der lager vi et «Arbeidsverktøy» for hver avdeling, med detaljerte planer, satt opp på en tidslinje i forhold til den tiden vi har til rådighet på møter, plandager og på plantid. På samlingen rundt nyttår evalueres og justeres planene ut ifra hvordan foregående halvår har vært, og hva vi har fått gjennomført av det vi har planlagt.

Den første pedledersamlinga er 7.august, den andre er 5.januar.