Vedtekter for «Små Spirer Gårdsbarnehage AS»

Sist revidert desember 2022


1. Eierforhold

Små Spirer Gårdsbarnehage AS er en privateid barnehage, som drives av Katrine Langgård.


2.1 Formål

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Små Spirer Gårdsbarnehage er en livssynsnøytral barnehage, som følger norske tradisjoner ved høytider. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse med vekt på grunnverdier som medmenneskelighet, vennskap og hjelpsomhet. Menneskesynet vårt er RESPEKT. Små Spirer Gårdsbarnehage vil være en barnehage som oppmuntrer barn til å tenke selv. Vi vil at hvert enkelt barn skal få muligheten til å bruke kreativiteten sin til å bli selvstendige tenkende mennesker med respekt og empati for andre. Vi vil gjøre barna bevisste på at det finnes mange ulike måter å løse ting på, og vi vil oppmuntre dem til å finne sine egne måter å løse sine personlige utfordringer på. Alle barn er født kreative, og denne egenskapen må vi ta vare på!


2.2 Formål

Økonomi Inntektene, og eventuelle overskudd av driften, skal ikke tas ut som utbytte. Ved avvikling av driften skal eventuelle midler tilfalle arbeid med barn og unge i Råde kommune.


3. Opptakskriterier/ opptaksmyndighet/ opptakskrets

 Ved opptak av barn vektlegges følgende kriterier:

• At Barnehagelovens bestemmelser om prioritering av funksjonshemmede barn med særskilte behov skal følges

• Søsken

• At styrer kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger

• Barn som søker 100 % plasser

• Hensyn til barnegruppens sammensetning, kjønn og alder

• Barnets fødselsdato Barnehagen har samordnet opptak med Råde kommune.


4. Leke og oppholdsareal

 Norm for leke- og oppholdsareal er 4 m2 pr. barn over 3 år og 5, 5 m2 for barn under 3 år. Godkjent innvendig leke- og oppholdsareal i denne barnehagen er 256 ,8 m2.


5. Åpningstider

Barnehagens åpningstid er 06.45 – 16.45 Barnehageåret starter 1.august.


6. Ferie

Førskolebarn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse ukene må tas i fellesferien, da barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt julaften, romjul, nyttårsaften, onsdag før påske, planleggingsdager og alle bevegelige helligdager.


7. Opptak/ Oppsigelse

 Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak. Barnehageplassen kan sies opp gjennom hele året, fram til 1. mars. Plasser som sies opp etter 1. mars må betales ut barnehageåret 31.07. Oppsigelsen må leveres skriftlig. Oppsigelsestiden regnes fra den 1 i påfølgende måned. Oppsigelsestiden er på 1 måned.


8. Foreldrebetaling

 Foreldrebetaling er satt til den enhver tid gjeldene makspris. Maksprisen blir satt av Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen. Barnehagen skal informere om en eventuell endring av maksprisen så snart dette er avklart, og senest 1 måned før endringen trer i kraft. Betaling for kost kommer i tillegg, kostpengene følger selvkostprinsippet, og det vil gjøres en vurdering av økning av kostpenger hver desember, i sammenheng med avslutningen av barnehagens regnskap. Ved sammenhengende fravær på grunn av sykdom utover 1mnd. kan det gis betalingsfri. Legeattest må da framlegges. Ved ønske om utsatt oppstart etter at man har akseptert og bekreftet tilbud om plass, kan dette vurderes dersom dette skyldes sykdom/ helsemessige forhold hos barnet. Legeattest må da framlegges. Innbetalingsfristen er den 10 hver måned, dersom betalingen ikke er mottatt innen utgangen av gjeldende måned bortfaller plassen automatisk.


9. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget i barnehagen består av: • 1 representant fra eier • 1 representant for personalet • 2 representanter fra foreldrene Foreldrerepresentantene velges for to år av gangen, men ikke i samme år. Representantene kan gjenvelges, begge avdelingene skal være representert. Dette er i samsvar med departementets forskrifter til lov om barnehager.


10. Ansvar og tilsyn

 Kommunen har tilsynsansvar for alle barnehager. Dette omfatter kontroll, informasjon og veiledning.


11. Helsemessige forhold

 Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Hvis barnet er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen. Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren. I tvilstilfeller avgjør avdelingsleder om barnet kan være i barnehagen.


12. Erstatningsansvar

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen. Barnas klær og leker må merkes med navn.


13. Oppdateringen av kontaktopplysninger

 Det er foreldrenes ansvar å holde barnehagen oppdatert på gjeldene telefon nummer og kontaktopplysninger.


14. Klær

 Vi er en barnehage som er mye ute. For at dette skal bli en positiv opplevelse for barna er det viktig at barna har nok og egna tøy til å være ute i. I de tilfeller der barn ikke har med seg tilstrekkelig med klær kan barnehage personalet ringe til foreldrene og be dem om å hente barna ev. komme med tøy som mangler.


15. For sen henting

 Når barn blir hentet etter kl 16.45 må foreldre betale merkostnader i forbindelse med overtid og ev. andre utgifter som måtte påkomme grunnet for sen henting. Ved brudd på disse eller andre vedtekter gis det advarsler til foreldrene. Etter gjentakende brudd og etter 5 advarsler kan plassen sies opp av barnehagen.