Vedtekter

1. Eierforhold 

Små Spirer Gårdsbarnehage er en privateid barnehage, som drives av Katrine Langgård, enkeltforetak. 

2. Formål

Barnehagen skal gi barn under skolepliktig alder gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem.  Små Spirer Gårdsbarnehage er en livssynsnøytral barnehage, som følger norske tradisjoner ved høytider. Barnehagen skal hjelpe til med å gi barna en oppdragelse med vekt på grunnverdier som medmenneskelighet, vennskap og hjelpsomhet. Menneskesynet vårt er RESPEKT. Små Spirer Gårdsbarnehage vil være en barnehage som oppmuntrer barn til å tenke selv. Vi vil at hvert enkelt barn skal få muligheten til å bruke kreativiteten sin til å bli selvstendige tenkende mennesker med respekt og empati for andre. Vi vil gjøre barna bevisste på at det finnes mange ulike måter å løse ting på, og vi vil oppmuntre dem til å finne sine egne måter å løse sine personlige utfordringer på. Alle barn er født kreative, og denne egenskapen må vi ta vare på!

Opptakskriterier/ opptaksmyndighet/ opptakskrets

Ved opptak av barn vektlegges følgende kriterier:

• At Barnehagelovens bestemmelser om prioritering av funksjonshemmede barn med særskilte behov skal følges.
• Søsken
• At styrer kan gi ansatte fortrinnsrett ved opptak av barn, dersom dette er viktig for å få besatt stillinger.
• Barn med nær geografisk tilknytning til barnehagen.
• Barn som søker 100 % plasser
• Hensyn til barnegruppens sammensetning, kjønn og alder.
• Barnets fødselsdato.
• At barn med yrkesaktive foreldre, spesielt foreldre i turnus, pendlere eller foreldre med ukurante arbeidstider skal prioriteres.
• Barnehagens opptakskrets er Råde kommune.
• Barnehagen har samordnet opptak med Råde kommune.

Leke og oppholdsareal

Norm for leke- og oppholdsareal er 4 m2 pr. barn over 3 år og 5, 5 m2 for barn under 3 år.
Godkjent innvendig leke- og oppholdsareal i denne barnehagen er 204,5 m2.

Åpningstider

Barnehagens åpningstid er 06.30 – 17.00.
Barnehageåret starter 1.august.

Ferie

Førskolebarn skal ha 4 ukers ferie i løpet av barnehageåret. 3 av disse ukene må tas i fellesferien, da barnehagen er stengt. Barnehagen er stengt julaften, nyttårsaften, planleggingsdager og alle bevegelige helligdager.

Opptak/ Oppsigelse

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved samordnet opptak.

Oppsigelsen må leveres skriftlig. Oppsigelsesfristen er på 2 mnd, regnet fra den 1 i påfølgende mnd. Man kan ikke ha oppsigelsestiden i månedene juni og juli og skal barnet slutte ved barnehageårets slutt må oppsigelsen være levert innen 1. mars. Har man akseptert tilbud om barnehageplass fra 1. august, kan plassen sies opp tidligst 1. august i samme kalenderår.

8. Foreldrebetaling

Foreldrebetaling er satt til den enhver tid gjeldene makspris. Per 01.01.2018 er dette 2910 kr pr mnd. Maksprisen blir satt av Stortinget i forbindelse med budsjettbehandlingen. Barnehagen skal informere om en eventuell endring av maksprisen så snart dette er avklart, og senest 1 måned før endringen trer i kraft.

Betaling for kost, 410 kr, kommer i tillegg, kostpengene følger selvkostprinsippet og det vil gjøres en vurdering av økning av kostpenger hver desember, i sammenheng med avslutningen av barnehagens regnskap.

Innbetalingsfristen er den 10 hver måned, dersom betalingen ikke er mottatt innen utgangen av gjeldende måned bortfaller plassen automatisk.

9. Samarbeidsutvalget

Samarbeidsutvalget i barnehagen består av:
1 representant fra eier
1 representant for personalet
2 representanter fra foreldrene

Foreldrerepresentantene velges for to år av gangen, men ikke i samme år. Representantene kan gjenvelges, begge avdelingene skal være representert.

Dette er i samsvar med departementets forskrifter til lov om barnehager.

10. Ansvar og tilsyn

Kommunen har tilsynsansvar for alle barnehager. Dette omfatter kontroll, informasjon og veiledning.

11. Helsemessige forhold

Foresatte har ansvar for å informere om spesielle forhold vedrørende barnets helse som kan ha betydning for barnets opphold i barnehagen. Hvis barnet er sykt eller har fravær av andre grunner må det gis beskjed til barnehagen. Syke barn må holdes hjemme på grunn av smittefaren. I tvilstilfeller avgjør avdelingsleder om barnet kan være i barnehagen. Har barnet feber skal det ha en feberfri dag før det kommer tilbake til barnehagen.

12. Erstatningsansvar

Barnehagen har ingen erstatningsplikt for barnas ting i barnehagen. Barnas klær og leker må merkes med navn. 

13. Oppdateringen av kontaktopplysninger

Det er foreldrenes ansvar å holde barnehagen oppdatert på gjeldene telefon nummer og kontaktopplysninger. 

14. Klær

Vi er en barnehage som er mye ute. For at dette skal bli en positiv opplevelse for barna er det viktig at barna har nok og egna tøy til å være ute i.  

I de tilfeller der barn ikke har med seg tilstrekkelig med klær kan barnehage personalet ringe til foreldrene og be dem om å hente barna ev. komme med tøy som mangler. 

15. For sen henting

Når barn blir hentet etter kl 17.00 må foreldre betale merkostnader i forbindelse med overtid og ev. andre utgifter som måtte påkomme grunnet for sen henting.

 

Ved brudd på disse eller andre vedtekter gis det advarsler til foreldrene. Etter gjentakende brudd og etter 5 advarsler kan plassen sies opp av barnehagen.